header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
asif khokher

02-01-2017

19:45:40

Asif  Khokher

 

-

 

-

 

Bond  15000

 

-

 

-

 

City  Rawalpindi

 

 

-

 

-

 

Sab dosto Ko Meri taraf se 2017 aur Second 950 Tandola mubarak ho

 

-

 

-

 

-

 

 

Jis Ka Tha intezar ab wo intezar ke

 

Gharyan khatam PINDI 15000 MAIN

 

-

 

V-VIP FIRST TANDOLA FORMULA

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

V-VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

 

.

 

.

 

.

 

3818 SE Unbreak

 

.

 

.

 

.

 

.

 

3818 X 7070 X = END

 

7286((3608))

 

Second Aakra Pass 06

 

Second Aakra Pass 06

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0272 X 7070 X = END

 

7111((5611))

 

Second Aakra Pass 15

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7207 X 7070 X = END

 

2596((2581))

 

Second Aakra Pass 28

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1625 X 7070 X = END

 

1319((9137))

 

First Aakra Pass 71

 

-

 

-

 

-

 

n0w n0w n0w call

 

-

 

-

 

-

 

7141 X 7070 X = END

 

2548((9240))

 

First-Second Aakra Pass wait

 

-

 

-

 

-

 

-

 

First--Second

 

Bond 15000 PINDI AAKRE

 

.

 

.

 

92=94=90

 

.

 

29=24=20

 

.

 

49=42=40

 

.

 

09=02=04

 

.

 

.

 

.

 

Hamara aur sab ka record

 

apne pass save kare

 

.

 

.

 

Asif Khokher

 

-

 

03013112583

 

03013112583

 

-

 

-

 

-

 

V-VIP FIRST CLOSE FORMULA

 

-

 

-

 

-

 

Startt From 0656

 

-

 

-

 

-

 

2634 X 06 = 15(804)

 

FIRST CLOSE PASS 3818

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2634 X 38 = 100(092)

 

FIRST CLOSE PASS 0272

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2634 X 02 = 5(268)

 

FIRST CLOSE PASS 7207

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2634 X 72 = 189(648)

 

FIRST CLOSE PASS 1625

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2634 X 16 = 42(144)

 

FIRST CLOSE PASS 7141

 

-

 

-

 

NOW NOW 15000 BOND WAIT

 

-

 

-

 

2634 X 71 = 187(014)

 

FIRST CLOSE PASS WAIT

 

-

 

-

 

BOND 15000 PINDI CLOSE

 

-

 

00000000000000

 

11111111111111

 

44444444444444

 

-

 

-

 

Final Game Ready hai First Only

 

3 Tandole aur 3 Pangore

 

-

 

Asif Khokher

 

.

 

03013112583

 

03013112583

 

03013112583

 

 

-

 

-

 

-

 

V-VIP FIRST CLOSE ROUTEEN

 

.

 

.

 

.

 

3818 SE UNBREAK

 

-

 

-

 

-

 

3258 X 831 = END

 

88((207))026

 

FIRST CLOSE PASS 027

 

-

 

-

 

-

 

-

 

3258 X 207 = END

 

21((972))147

 

FIRST CLOSE PASS 720

 

-

 

-

 

-

 

-

 

3258 X 270 = END

 

28((659))322

 

FIRST CLOSE PASS 162

 

-

 

-

 

-

 

-

 

3258 X 612 = END

 

64((961))131

 

FIRST CLOSE PASS 714

 

-

 

-

 

-

 

-

 

3258 X 174 = END

 

18((469))341

 

FIRST CLOSE PASS WAIT

 

.

 

.

 

.

 

BOND 15000 PINDI VIP CLOSE

 

-

 

-

 

4444444444444444444

 

.

 

6666666666666666666

 

.

 

9999999999999999999

 

-

 

-

 

2017 Naya saal nae bate final game 2 tandole second rabta kare

 

-

 

-

 

ASIF KHOKHER

 

.

 

03013112583

 

03013112583

 

03013112583

 

.

 

.

 

 

Best , Best First Single Taluk Formula

 

-

 

-

 

-

 

3818 S unbreak

 

,

 

,

 

,

 

3818 + 91481 = 95(2)99

 

First Taluk Aakra Pass 027

 

-

 

-

 

-

 

-

 

5272 + 91481 = 96(7)53

 

First Taluk Aakra Pass 720

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7207 + 91481 = 98(6)88

 

First Taluk Aakra Pass 162

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1625 + 91481 = 93(1)06

 

First Taluk Aakra Pass 714

 

-

 

-

 

-

 

-

 

now now now wait

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7141 + 91481 = 98(6)22

 

First Taluk Aakra Pass Wait

 

-

 

-

 

-

 

-

 

15000 Rawalpindi Taluk

 

-

 

-

 

-

 

666666666666666666

 

666666666666666666

 

.

 

666666666666666666

 

666666666666666666

 

.

 

.

 

15000 PINDI 2 pangore aur

 

2 hi tandole abhi rabta kare

 

pahla wala zaror record check kare

 

.

 

.

 

Asif Khokher

 

.

 

03013112583

 

03013112583

 

 

 

.

 

.

 

V--VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

 

.

 

STARTT 0272 UNBREAK

 

.

 

.

 

02 X 323 = JAZAR 5 TIME

 

11391 (207)

 

FIRST AAKRA PASS 720

 

.

 

.

 

.

 

.

 

72 X 323 = JAZAR 5 TIME

 

136 (916)

 

FIRST AAKRA PASS 162

 

.

 

.

 

.

 

.

 

16 X 323 = JAZAR 5 TIME

 

13062 (951)

 

SECOND AAKRA PASS 95

 

SECOND AAKRA PASS 15

 

.

 

.

 

.

 

.

 

NEW NEW NEW WAIT

 

.

 

.

 

.

 

.

 

71 X 323 = JAZAR 5 TIME 

 

13685 ((617))

 

FIRST-SECOND AAKRA WAIT

 

.

 

.

 

MAKE AAKRA PINDI

 

.

 

61-16-17-71-67-76

 

.

 

61-16-17-71-67-76

 

.

 

.

 

FINAL 2 TANDOLE ONLY SECOND ABHI RABTA KARE

 

.

 

.

 

.

 

ASIF KHOKHER

 

.

 

03013112583

 

03013112583

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

V-VIP , BEST FIRST LINK FORMULA

 

-

 

-

 

1904 SE UNBREAK

 

-

 

-

 

-

 

944(19)449 X = END CE =

 

841(75)243

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 71

 

-

 

-

 

-

 

-

 

944(71)449 X = END CE =

 

843(14)394

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 94

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94494449 X = END CE =

 

843(75)990

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 37

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94437449 X = END CE =

 

842(23)393

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 93

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94493449 X = END CE =

 

843(73)313

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 34

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94434449 X = END CE =

 

842(15)367

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 65

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94465449 X = END CE =

 

842(98)331

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 38

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94438449 X = END CE =

 

842(26)069

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 06

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94406449 X = END CE =

 

841(40)480

 

FIRST AAKRA TALUK FAIL 38

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94438449 X = END CE =

 

842(26)069

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 02

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94402449 X = END CE =

 

841(29)785

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 72

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94472449 X = END CE =

 

843(17)072

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 16 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94416449 X = END CE =

 

841(67)220

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 71

 

-

 

-

 

-

 

-

 

NEW NEW WAIT TALUK 15000

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94471449 X = END

 

843(14)392

 

FIRST AAKRA TALUK PASS WAIT

 

-

 

-

 

BOND 15000 PINDI NEW YEAR 2017 LINK

 

-

 

-

 

1111111111111111111111

 

4444444444444444444444

 

-

 

-

 

1111111111111111111111

 

4444444444444444444444

 

-

 

-

 

FINAL 4 PANGORE AUR 2 TANDOLE SECOND ABHI RABTA KARE

 

-

 

-

 

ASIF KHOKHER

 

.

 

03013112583

 

03013112583

 

03013112583


Posted By:-
asif khokher

02-01-2017

19:45:36

Asif  Khokher

 

-

 

-

 

Bond  15000

 

-

 

-

 

City  Rawalpindi

 

 

-

 

-

 

Sab dosto Ko Meri taraf se 2017 aur Second 950 Tandola mubarak ho

 

-

 

-

 

-

 

 

Jis Ka Tha intezar ab wo intezar ke

 

Gharyan khatam PINDI 15000 MAIN

 

-

 

V-VIP FIRST TANDOLA FORMULA

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

V-VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

 

.

 

.

 

.

 

3818 SE Unbreak

 

.

 

.

 

.

 

.

 

3818 X 7070 X = END

 

7286((3608))

 

Second Aakra Pass 06

 

Second Aakra Pass 06

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0272 X 7070 X = END

 

7111((5611))

 

Second Aakra Pass 15

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7207 X 7070 X = END

 

2596((2581))

 

Second Aakra Pass 28

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1625 X 7070 X = END

 

1319((9137))

 

First Aakra Pass 71

 

-

 

-

 

-

 

n0w n0w n0w call

 

-

 

-

 

-

 

7141 X 7070 X = END

 

2548((9240))

 

First-Second Aakra Pass wait

 

-

 

-

 

-

 

-

 

First--Second

 

Bond 15000 PINDI AAKRE

 

.

 

.

 

92=94=90

 

.

 

29=24=20

 

.

 

49=42=40

 

.

 

09=02=04

 

.

 

.

 

.

 

Hamara aur sab ka record

 

apne pass save kare

 

.

 

.

 

Asif Khokher

 

-

 

03013112583

 

03013112583

 

-

 

-

 

-

 

V-VIP FIRST CLOSE FORMULA

 

-

 

-

 

-

 

Startt From 0656

 

-

 

-

 

-

 

2634 X 06 = 15(804)

 

FIRST CLOSE PASS 3818

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2634 X 38 = 100(092)

 

FIRST CLOSE PASS 0272

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2634 X 02 = 5(268)

 

FIRST CLOSE PASS 7207

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2634 X 72 = 189(648)

 

FIRST CLOSE PASS 1625

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2634 X 16 = 42(144)

 

FIRST CLOSE PASS 7141

 

-

 

-

 

NOW NOW 15000 BOND WAIT

 

-

 

-

 

2634 X 71 = 187(014)

 

FIRST CLOSE PASS WAIT

 

-

 

-

 

BOND 15000 PINDI CLOSE

 

-

 

00000000000000

 

11111111111111

 

44444444444444

 

-

 

-

 

Final Game Ready hai First Only

 

3 Tandole aur 3 Pangore

 

-

 

Asif Khokher

 

.

 

03013112583

 

03013112583

 

03013112583

 

 

-

 

-

 

-

 

V-VIP FIRST CLOSE ROUTEEN

 

.

 

.

 

.

 

3818 SE UNBREAK

 

-

 

-

 

-

 

3258 X 831 = END

 

88((207))026

 

FIRST CLOSE PASS 027

 

-

 

-

 

-

 

-

 

3258 X 207 = END

 

21((972))147

 

FIRST CLOSE PASS 720

 

-

 

-

 

-

 

-

 

3258 X 270 = END

 

28((659))322

 

FIRST CLOSE PASS 162

 

-

 

-

 

-

 

-

 

3258 X 612 = END

 

64((961))131

 

FIRST CLOSE PASS 714

 

-

 

-

 

-

 

-

 

3258 X 174 = END

 

18((469))341

 

FIRST CLOSE PASS WAIT

 

.

 

.

 

.

 

BOND 15000 PINDI VIP CLOSE

 

-

 

-

 

4444444444444444444

 

.

 

6666666666666666666

 

.

 

9999999999999999999

 

-

 

-

 

2017 Naya saal nae bate final game 2 tandole second rabta kare

 

-

 

-

 

ASIF KHOKHER

 

.

 

03013112583

 

03013112583

 

03013112583

 

.

 

.

 

 

Best , Best First Single Taluk Formula

 

-

 

-

 

-

 

3818 S unbreak

 

,

 

,

 

,

 

3818 + 91481 = 95(2)99

 

First Taluk Aakra Pass 027

 

-

 

-

 

-

 

-

 

5272 + 91481 = 96(7)53

 

First Taluk Aakra Pass 720

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7207 + 91481 = 98(6)88

 

First Taluk Aakra Pass 162

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1625 + 91481 = 93(1)06

 

First Taluk Aakra Pass 714

 

-

 

-

 

-

 

-

 

now now now wait

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7141 + 91481 = 98(6)22

 

First Taluk Aakra Pass Wait

 

-

 

-

 

-

 

-

 

15000 Rawalpindi Taluk

 

-

 

-

 

-

 

666666666666666666

 

666666666666666666

 

.

 

666666666666666666

 

666666666666666666

 

.

 

.

 

15000 PINDI 2 pangore aur

 

2 hi tandole abhi rabta kare

 

pahla wala zaror record check kare

 

.

 

.

 

Asif Khokher

 

.

 

03013112583

 

03013112583

 

 

 

.

 

.

 

V--VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

 

.

 

STARTT 0272 UNBREAK

 

.

 

.

 

02 X 323 = JAZAR 5 TIME

 

11391 (207)

 

FIRST AAKRA PASS 720

 

.

 

.

 

.

 

.

 

72 X 323 = JAZAR 5 TIME

 

136 (916)

 

FIRST AAKRA PASS 162

 

.

 

.

 

.

 

.

 

16 X 323 = JAZAR 5 TIME

 

13062 (951)

 

SECOND AAKRA PASS 95

 

SECOND AAKRA PASS 15

 

.

 

.

 

.

 

.

 

NEW NEW NEW WAIT

 

.

 

.

 

.

 

.

 

71 X 323 = JAZAR 5 TIME 

 

13685 ((617))

 

FIRST-SECOND AAKRA WAIT

 

.

 

.

 

MAKE AAKRA PINDI

 

.

 

61-16-17-71-67-76

 

.

 

61-16-17-71-67-76

 

.

 

.

 

FINAL 2 TANDOLE ONLY SECOND ABHI RABTA KARE

 

.

 

.

 

.

 

ASIF KHOKHER

 

.

 

03013112583

 

03013112583

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

V-VIP , BEST FIRST LINK FORMULA

 

-

 

-

 

1904 SE UNBREAK

 

-

 

-

 

-

 

944(19)449 X = END CE =

 

841(75)243

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 71

 

-

 

-

 

-

 

-

 

944(71)449 X = END CE =

 

843(14)394

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 94

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94494449 X = END CE =

 

843(75)990

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 37

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94437449 X = END CE =

 

842(23)393

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 93

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94493449 X = END CE =

 

843(73)313

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 34

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94434449 X = END CE =

 

842(15)367

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 65

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94465449 X = END CE =

 

842(98)331

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 38

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94438449 X = END CE =

 

842(26)069

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 06

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94406449 X = END CE =

 

841(40)480

 

FIRST AAKRA TALUK FAIL 38

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94438449 X = END CE =

 

842(26)069

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 02

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94402449 X = END CE =

 

841(29)785

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 72

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94472449 X = END CE =

 

843(17)072

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 16 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94416449 X = END CE =

 

841(67)220

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 71

 

-

 

-

 

-

 

-

 

NEW NEW WAIT TALUK 15000

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94471449 X = END

 

843(14)392

 

FIRST AAKRA TALUK PASS WAIT

 

-

 

-

 

BOND 15000 PINDI NEW YEAR 2017 LINK

 

-

 

-

 

1111111111111111111111

 

4444444444444444444444

 

-

 

-

 

1111111111111111111111

 

4444444444444444444444

 

-

 

-

 

FINAL 4 PANGORE AUR 2 TANDOLE SECOND ABHI RABTA KARE

 

-

 

-

 

ASIF KHOKHER

 

.

 

03013112583

 

03013112583

 

03013112583


Posted By:-
asif khokher

02-01-2017

08:48:11

Asif  Khokher

 

-

 

-

 

Bond  15000

 

-

 

-

 

City  Rawalpindi

 

 

-

 

-

 

Sab dosto Ko Meri taraf se 2017 aur Second 950 Tandola mubarak ho

 

-

 

-

 

-

 

 

Jis Ka Tha intezar ab wo intezar ke

 

Gharyan khatam PINDI 15000 MAIN

 

-

 

V-VIP FIRST TANDOLA FORMULA

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

V-VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

 

.

 

.

 

.

 

3818 SE Unbreak

 

.

 

.

 

.

 

.

 

3818 X 7070 X = END

 

7286((3608))

 

Second Aakra Pass 06

 

Second Aakra Pass 06

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0272 X 7070 X = END

 

7111((5611))

 

Second Aakra Pass 15

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7207 X 7070 X = END

 

2596((2581))

 

Second Aakra Pass 28

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1625 X 7070 X = END

 

1319((9137))

 

First Aakra Pass 71

 

-

 

-

 

-

 

n0w n0w n0w call

 

-

 

-

 

-

 

7141 X 7070 X = END

 

2548((9240))

 

First-Second Aakra Pass wait

 

-

 

-

 

-

 

-

 

First--Second

 

Bond 15000 PINDI AAKRE

 

.

 

.

 

92=94=90

 

.

 

29=24=20

 

.

 

49=42=40

 

.

 

09=02=04

 

.

 

.

 

.

 

Hamara aur sab ka record

 

apne pass save kare

 

.

 

.

 

Asif Khokher

 

-

 

03013112583

 

03013112583

 

-

 

-

 

-

 

V-VIP FIRST CLOSE FORMULA

 

-

 

-

 

-

 

Startt From 0656

 

-

 

-

 

-

 

2634 X 06 = 15(804)

 

FIRST CLOSE PASS 3818

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2634 X 38 = 100(092)

 

FIRST CLOSE PASS 0272

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2634 X 02 = 5(268)

 

FIRST CLOSE PASS 7207

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2634 X 72 = 189(648)

 

FIRST CLOSE PASS 1625

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2634 X 16 = 42(144)

 

FIRST CLOSE PASS 7141

 

-

 

-

 

NOW NOW 15000 BOND WAIT

 

-

 

-

 

2634 X 71 = 187(014)

 

FIRST CLOSE PASS WAIT

 

-

 

-

 

BOND 15000 PINDI CLOSE

 

-

 

00000000000000

 

11111111111111

 

44444444444444

 

-

 

-

 

Final Game Ready hai First Only

 

3 Tandole aur 3 Pangore

 

-

 

Asif Khokher

 

.

 

03013112583

 

03013112583

 

03013112583

 

 

-

 

-

 

-

 

V-VIP FIRST CLOSE ROUTEEN

 

.

 

.

 

.

 

3818 SE UNBREAK

 

-

 

-

 

-

 

3258 X 831 = END

 

88((207))026

 

FIRST CLOSE PASS 027

 

-

 

-

 

-

 

-

 

3258 X 207 = END

 

21((972))147

 

FIRST CLOSE PASS 720

 

-

 

-

 

-

 

-

 

3258 X 270 = END

 

28((659))322

 

FIRST CLOSE PASS 162

 

-

 

-

 

-

 

-

 

3258 X 612 = END

 

64((961))131

 

FIRST CLOSE PASS 714

 

-

 

-

 

-

 

-

 

3258 X 174 = END

 

18((469))341

 

FIRST CLOSE PASS WAIT

 

.

 

.

 

.

 

BOND 15000 PINDI VIP CLOSE

 

-

 

-

 

4444444444444444444

 

.

 

6666666666666666666

 

.

 

9999999999999999999

 

-

 

-

 

2017 Naya saal nae bate final game 2 tandole second rabta kare

 

-

 

-

 

ASIF KHOKHER

 

.

 

03013112583

 

03013112583

 

03013112583

 

.

 

.

 

 

Best , Best First Single Taluk Formula

 

-

 

-

 

-

 

3818 S unbreak

 

,

 

,

 

,

 

3818 + 91481 = 95(2)99

 

First Taluk Aakra Pass 027

 

-

 

-

 

-

 

-

 

5272 + 91481 = 96(7)53

 

First Taluk Aakra Pass 720

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7207 + 91481 = 98(6)88

 

First Taluk Aakra Pass 162

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1625 + 91481 = 93(1)06

 

First Taluk Aakra Pass 714

 

-

 

-

 

-

 

-

 

now now now wait

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7141 + 91481 = 98(6)22

 

First Taluk Aakra Pass Wait

 

-

 

-

 

-

 

-

 

15000 Rawalpindi Taluk

 

-

 

-

 

-

 

666666666666666666

 

666666666666666666

 

.

 

666666666666666666

 

666666666666666666

 

.

 

.

 

15000 PINDI 2 pangore aur

 

2 hi tandole abhi rabta kare

 

pahla wala zaror record check kare

 

.

 

.

 

Asif Khokher

 

.

 

03013112583

 

03013112583

 

 

 

.

 

.

 

V--VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

 

.

 

STARTT 0272 UNBREAK

 

.

 

.

 

02 X 323 = JAZAR 5 TIME

 

11391 (207)

 

FIRST AAKRA PASS 720

 

.

 

.

 

.

 

.

 

72 X 323 = JAZAR 5 TIME

 

136 (916)

 

FIRST AAKRA PASS 162

 

.

 

.

 

.

 

.

 

16 X 323 = JAZAR 5 TIME

 

13062 (951)

 

SECOND AAKRA PASS 95

 

SECOND AAKRA PASS 15

 

.

 

.

 

.

 

.

 

NEW NEW NEW WAIT

 

.

 

.

 

.

 

.

 

71 X 323 = JAZAR 5 TIME 

 

13685 ((617))

 

FIRST-SECOND AAKRA WAIT

 

.

 

.

 

MAKE AAKRA PINDI

 

.

 

61-16-17-71-67-76

 

.

 

61-16-17-71-67-76

 

.

 

.

 

FINAL 2 TANDOLE ONLY SECOND ABHI RABTA KARE

 

.

 

.

 

.

 

ASIF KHOKHER

 

.

 

03013112583

 

03013112583

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

V-VIP , BEST FIRST LINK FORMULA

 

-

 

-

 

1904 SE UNBREAK

 

-

 

-

 

-

 

944(19)449 X = END CE =

 

841(75)243

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 71

 

-

 

-

 

-

 

-

 

944(71)449 X = END CE =

 

843(14)394

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 94

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94494449 X = END CE =

 

843(75)990

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 37

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94437449 X = END CE =

 

842(23)393

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 93

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94493449 X = END CE =

 

843(73)313

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 34

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94434449 X = END CE =

 

842(15)367

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 65

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94465449 X = END CE =

 

842(98)331

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 38

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94438449 X = END CE =

 

842(26)069

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 06

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94406449 X = END CE =

 

841(40)480

 

FIRST AAKRA TALUK FAIL 38

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94438449 X = END CE =

 

842(26)069

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 02

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94402449 X = END CE =

 

841(29)785

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 72

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94472449 X = END CE =

 

843(17)072

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 16 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94416449 X = END CE =

 

841(67)220

 

FIRST AAKRA TALUK PASS 71

 

-

 

-

 

-

 

-

 

NEW NEW WAIT TALUK 15000

 

-

 

-

 

-

 

-

 

94471449 X = END

 

843(14)392

 

FIRST AAKRA TALUK PASS WAIT

 

-

 

-

 

BOND 15000 PINDI NEW YEAR 2017 LINK

 

-

 

-

 

1111111111111111111111

 

4444444444444444444444

 

-

 

-

 

1111111111111111111111

 

4444444444444444444444

 

-

 

-

 

FINAL 4 PANGORE AUR 2 TANDOLE SECOND ABHI RABTA KARE

 

-

 

-

 

ASIF KHOKHER

 

.

 

03013112583

 

03013112583

 

03013112583