header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
haider ali

24-01-2018

23:09:27

Salam friends       

bhai asim malik sab  ky naam 

 

Dosto  single close a raha hai 5 ka ju 2000 sy break nai hai  bond ka 

Ab calculator ki taraf chalty hain 

Single best akra 

4974  × 2104 = end 

52054(38)2              38 

4974  × 3898 = end 

96439(15)5               15   

4974  × 1560  = end   

38595(45)4                  45      now          single best akraaass      


Posted By:-
haider ali

24-01-2018

22:47:48

$alam friends   

single akra first     

4883  × 210  = end ce end 

119(38)951             38   

4883 × 389 = end ce end 

221(15)486            15   

4883 × 156 = end ce end 

886(89)347           89        now 

Single akra 89   now  

 

 


Posted By:-
haider ali

22-01-2018

22:19:41

salam friends       

6347 × 210 = end ce 

5369(38)79          38         

6347  × 389 = end ce 

9946(15)2              15       

6347  × 156 = end ce 

3988(68)82           68  now