header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
imam jilani

28-07-2016

03:42:47

Forcaste ka Badshah

Jalali Badshah

PB 7500 Karachi

peash hai First akra routeen

tamam visitor k naam

896×3223×=(8)(339)4(35)0

. 8.(6).3.vs.(3).5,

first 36 pass

896×3663×=(1)(077)1(83)9.

1.7.(5). Vs.8.(3).

First 53 pass

896×5335×=(2)(284)9(92)9.

2.(1).3. Vs.(9).2.

First 19 pass

896×1991×=(3)(182)4(27)6.

3.9.(1). Vs.2.(7).

First 71 pass

896×7117×=(4)(066)3(98)6.

(4).6.3. Vs.(9).8.

First 94 pass

896×9449×=(7)(167)8(30)3.

7.(7).4. Vs .(3).0.

First 37 pass

896×3773×=(1)(142)8(51)0.

1.5.6. Vs.5.1.

First akre .

(11)(15)(16)(51)

(55)(56)(65)(61)

moj karo first 8 Akre gift

First k liye sirf

1 Akra

2 Tandoly

4 Forcaste

100℅ grantti se diye jainge

sirf Bari game khelne wale Rabta kareen

0308 38 37 633


Posted By:-
imam jilani

28-07-2016

03:38:47

Forcaste ka Badshah

Jalali Badshah

PB 7500 Karachi

peash hai First akra routeen

tamam visitor k naam

896×3223×=(8)(339)4(35)0

. 8.(6).3.vs.(3).5,

first 36 pass

896×3663×=(1)(077)1(83)9.

1.7.(5). Vs.8.(3).

First 53 pass

896×5335×=(2)(284)9(92)9.

2.(1).3. Vs.(9).2.

First 19 pass

896×1991×=(3)(182)4(27)6.

3.9.(1). Vs.2.(7).

First 71 pass

896×7117×=(4)(066)3(98)6.

(4).6.3. Vs.(9).8.

First 94 pass

896×9449×=(7)(167)8(30)3.

7.(7).4. Vs .(3).0.

First 37 pass

896×3773×=(1)(142)8(51)0.

1.5.6. Vs.5.1.

First akre .

(11)(15)(16)(51)

(55)(56)(65)(61)

moj karo first 8 Akre gift

0308 38 37 633


Posted By:-
imam jilani

28-07-2016

02:44:01

Forcaste ka Badsha

Jalali Badsha

PB 7500 Karchi

pesh hai First 12 akra Routeen

jo k 3264 se anbreak hai.

mai sirf pahrli routeen sahi pist karunga

takh ap logu ko samajhh ajaye .

896×3223×=(8)(339)4(35)0

*(8)*3+3=(6)*3+9=(3)***

8.(6).3.vs.(3)5 .

(3)5. Vs.8.(6).3.

First (36) psss