header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
imam jilani

28-07-2016

03:38:47

Forcaste ka Badshah

Jalali Badshah

PB 7500 Karachi

peash hai First akra routeen

tamam visitor k naam

896×3223×=(8)(339)4(35)0

. 8.(6).3.vs.(3).5,

first 36 pass

896×3663×=(1)(077)1(83)9.

1.7.(5). Vs.8.(3).

First 53 pass

896×5335×=(2)(284)9(92)9.

2.(1).3. Vs.(9).2.

First 19 pass

896×1991×=(3)(182)4(27)6.

3.9.(1). Vs.2.(7).

First 71 pass

896×7117×=(4)(066)3(98)6.

(4).6.3. Vs.(9).8.

First 94 pass

896×9449×=(7)(167)8(30)3.

7.(7).4. Vs .(3).0.

First 37 pass

896×3773×=(1)(142)8(51)0.

1.5.6. Vs.5.1.

First akre .

(11)(15)(16)(51)

(55)(56)(65)(61)

moj karo first 8 Akre gift

0308 38 37 633


Posted By:-
imam jilani

28-07-2016

02:44:01

Forcaste ka Badsha

Jalali Badsha

PB 7500 Karchi

pesh hai First 12 akra Routeen

jo k 3264 se anbreak hai.

mai sirf pahrli routeen sahi pist karunga

takh ap logu ko samajhh ajaye .

896×3223×=(8)(339)4(35)0

*(8)*3+3=(6)*3+9=(3)***

8.(6).3.vs.(3)5 .

(3)5. Vs.8.(6).3.

First (36) psss 


Posted By:-
imam jilani

27-07-2016

13:49:03

Rorcast ka Badshah

Jalali Badshah

PB 7500 Karachi

pesh hai First Close Routeen

Tamam Saite Visitor k Naam

7(48)0*4-8=4 baki 6789.

Close.4.5.6.7.8.(9). Pass.1(9)00.

1(90)0*9-0=9 baki 1234.

Close.1.2.3.4.(9). Pass.2(9)69.

2(96)9*9-6=3 baki 7890.

Cloae.3.7.(8).9.0. Pass.

4(8)77. 4(87)7*8-7=1 baki 9012.

Close.0.1.(2).9. Pass.3(2)64.

3(26)4* 2-6=4 baki 6789.

Close.4.(6).7.8.9. Pass.3(6)33.

3(63)3*6-3=3 baki 7890.

Close.(3).7.8.9.0. Pass.5(3)21.

5(32)1*3-2=1 baki 9012.

Close.0.1.2.(9). Pass.1(9)04.

1(90)4* 9-0=9 baki 1234.

Close.(1).2.3.4.9. Pass.7(1)92

7(19)2* 1-9=8 baki 2345.

Cloae .2.3.(4).5.8. Pass.9(4)00.

9(40)0* 4-0=4 baki 6789.

Close.6.(7).8.9.4. Pass.3(7)02.

3(70)2* 7-0=7 baki 3456.

Close.3.4.5.6.7. Pass insha allaha

sirf bari game paly karne wale Rabta kareen

First k liye sirf

1 Akra

2 Tndoly

4 Forcaste

granti se hasil karee

03083837633