header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
imam jilani

24-11-2016

23:31:38

Forcast ka Badshah

 

Jilani Badshah

 

Bond 200 de Raha hai Bond 40000 ko Fst Akra

 

PB 40000 Peshawar

 

Bond 200 To Bond 40000

 

8(2)55 ** Open.7.(2).3.4.

825(5) ** Close.5.(4).3.2.8.

 

Fst (24)72 pass

 

2(0)22 ** Open.(5).0.1.2.

 202(2) ** Close.2.(1).0.2.5.

 

Fst (51)76 pass

 

7(7)44 ** Open.2.7.8.(9)

774(4) ** Close.(4).3.2.1.7.

 

Fst (94)60 pass

 

7(7)14 ** Open.2.7.(8).9.

771(4) ** Close.4.3.(2).1.7.

 

Fst (82)68 pass

 

4(4)38 ** Open.9.4.(5).6.

443(8) ** Close.8.7.6.5.(1)

 

Fst (51)02 pass

 

1(0)58 ** Open.5.(0).1.2.

105(8) ** Close.8.7.(6).5.1.

 

Fst (06)06 pass

 

5(9)26 ** Open.4.9.0.(1)

592(6) ** Close.(9).8.7.6.2.

 

Fst (19)00 pass

 

2(9)69 ** Open.4.9.0.(1)

296(9) ** Close.(9).8.7.6.2.

 

Fst (19)04 pass

 

7(1)92 ** Open.(6).1.2.3.

719(2) ** Close.2.1.0.9.(5)

 

Fst (65)60 pass

 

3(8)52 ** Open.(3)(8)(9)(0)

385(2) ** Close.(2)(1)(0)(9)(5)

 

New Open (3)(8)(9)(0)

New Close (2)(1)(0)(9)(5)

Fst Banao aur kamao

 

Fst k Liye  2 Akre 2 Tandole Raddi Hai

 

Abhi member ship karen aur win karen

 

Free wale Fazoul Call mat karen

 

0308 3837633

0333 3844735


Posted By:-
imam jilani

19-11-2016

23:41:01

Forcast Ka Badshah

 

Jilani Badshah

 

Peash Hai First Tandola Routen

 

Tamam Naam Nihad 2 No Babaon k Naam

 

Date 1 De Raha hai Date 1 Ko Fst Tandola

 

Aoa Dekhen

 

PB 40000 Peshawar

 

Date 1 To Date 1

 

9(4)0(0)31*4-0=4 Open. 4.(9)

940031* ?*?=3        Close  (3)

9(4)0(0)31*4-0=4 Senter.4.(6).1.

 

First (936)9 pass

 

9(3)6(9)60*3-9=6 Open.(6).1

936960* ?*?=5.    Close (5)

9(3)6(9)60*3-9=6 Senter.(6).8. 3.

 

First (656)0 pass

 

6(5)6(0)30*5-0=5 Open.5.(0)

656030* ?*?=6     Close (6)

6(5)6(0)30*5-0=5 Senter.(5).7.2.

 

First (065)6 pass

 

0(6)5(6)99*6-6=0 Open.(0).5.

065699* ?*?=2      Close (2)

0(6)5(6)99*6-6=0 Senter.0.2.(7)

 

First (027)2 pass

 

0(2)7(2)61*2-2=0 Open. (0)(5)

027261* ?*?=?      Close ( ? )

0(2)7(2)61*2-2=0 Senter.(0)(2)(7)

 

Fst Big Akre Tandole.

( 0? ) ( 5? )

(0?0)(0?2)(0?7)

(5?0)(5?2)(5?7)

Is Routen se 1 Akra Aur 2 Tandole Reddi hai

 

Routen Hasil Karne k Liye Rabta karen

 

Routen Ki Fess (5000) Li jaye gi

 

Rouen se Fst Tandola Lag k Jaye ga

 

Peshawar Me

 

0308 38 37 633

 

0333 38 44 735


Posted By:-
imam jilani

15-11-2016

03:04:49

Forcast ka Badshsh

 

Jilani Badshah

 

Bond 40000 ki Fst patti de Rahi hai

 

Bond 1500 ki Last patti ko Open

 

aur Bond 200 ki Fst patti de Rahi hai

 

Bond 1500 ki Last patti ko Close

 

PB 1500 Karachi

 

4(8)90 *     Open.8.9.(3)

3(4)9(9) * Close.4.(9).0.

 

Fst (39)77 pass

 

4(8)40 *    Open.8.(9).0.

1(2)6(4) * Close.2.(4).5.

 

Fst (94)54 pass

 

5(7)17 *    Open.7.(8).2.

3(2)3(7) * Close.2.7.(8).

 

Fst (88)06 pass

 

0(5)83 *    Open.5.(6).0.

3(3)1(3) * Close.(3)(3).4.

 

Fst (63)89 pass

 

4(9)56 *    Open.9.0.(4).

9(2)3(9) * Close.(2).9.0.

 

Fst (42)36 pass

 

9(4)60 *    Open.(4).5.9.

7(7)1(4) * Close.(7).4.5.

 

Fst (47)40 pass

 

1(9)00 *     Open.(9)(0)(4)

2(9)6(9) * Close.(9)(9)(0)

 

Fst Vip Akre

 

(00)(09)

(40)(49)

(90)(99)

 

Aj k Bad Chand Raat ki Last Vip Posting nhi ho gi

 

Jis ne Bhi Game Leni hai

 

who member ship Kare

 

insha allahah Game Powor Full

Di Jaye ge

 

0308 38 37 633

 

0333 38 44 735