header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
papo shah

14-02-2018

10:54:15

Papu shah

Naam hi kafi hai.

2000 se start

1500 to 1500

40000 ki 1st draw ke centre or

Broker figure ko jama karey

Jawab ka home ay Warna

Mukhalif 1500 ki 1st draw ko

jama akra.

196424===6.13579=== 63 pass

203769===8.13579=== 43 pass

101483===9.02468=== 45 pass

323589===8.13579=== 86 pass

628188===2.13579=== 75 pass

705328===9.02468=== 22 pass

143421===9.02468=== 94 pass

495417===8.13579=== 36 pass

900774===9.02468=== 60 pass

651086===2.13579=== 73 pass

489084===9.02468=== 42 pass

484022===1.02468=== 33 pass

571683===9.02468=== 81 pass

058371===4.13579=== 09 pass

495678===9.02468=== 74 pass

946051===2.13579=== 74 pass

190031===6.13579=== 63 pass

035150===0.13579=== ?? pass

New jama

0

1.3.5.7.9

GAME of THE POWER

jANOON HAI JEETNEY KA

Papu shah

03175497732

03479499358


Posted By:-
papo shah

14-02-2018

08:22:24

Papu shah

Naam hi kafi hai.

 1500 to 1500

1500 mein open 4 ay tu us ke

Broker figure mein+1+1 or un

Ke Home 4 draw nichey 1500

Mein open.

443629===901456=== 04 pass

437382===234789=== 73 pass

452518===890345=== 38 pass

480781===123678=== 22 pass

419264===456901=== 46 pass

462486===678123=== 42close

428853===345890=== 94 pass

466063===345890=== 33 pass

423616===678123=== 88 pass

474026===678123=== 34 pass

417651===123678=== ?? pass

New open

1.3.7

6.8.2

GAME of THE POWER

jANOON HAI JEETNEY KA

Papu shah

03175497732

03479499358


Posted By:-
papo shah

14-02-2018

02:10:34

Papu shah

Naam hi kafi hai.

15000 to 1500

15000 mein 4th figure 8 aay

Tu us mein -2-2 or un   ke

home 1500 ki draw ko open.

553808===864319==== 34 pass

904860===864319==== 60 pass

372827===864319==== 41 pass

018847===864319==== 42 pass

987861===864319==== 31 pass

403849===864319==== 95 pass

968892===864319==== 42 pass

945895===864319==== 18 pass

389896===864319==== ?? pass

New open

1.3.9

6.8.4

GAME of THE POWER

jANOON HAI JEETNEY KA

Papu shah

03175497732

03479499358