header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
papo shah

13-10-2017

08:10:55

Papu shah

Naam hi kafi hai.

Bond To Bond

2000 se start

750 ki phaliy pati ka close se 2

kam or un ke home 4th pati ko

open to close.

367030====6491==== 54 pass

677216====7520==== 74 pass

594970====9742==== 19 pass

406685====0853==== 86 pass

647006====4297==== 27 pass

266315====6491==== 65 pass

486101====8631==== 10 pass

829275====2075==== 82 pass

004596====0853==== 36 pass

249717====4297==== 41 pass

733918====3168==== 06 pass

814544====1964==== 09 pass

497831====9742==== 91 pass

714654====1964==== 62 pass

705840====0853==== 40 pass

163360====6491==== 98 pass

805734====0853==== 38 pass

494769====9742==== ?? pass

New link

9.7.4.2

Papu shah

03479499358

 

 

 


Posted By:-
papo shah

12-10-2017

16:38:50

Papu shah

Naam hi kafi hai.

750 To 750

Hyderabad jab bhi 750 mein

Ata hai tu shakal akra  4.9

laga raha hai.

941694====4.9==== 94 pass

594970====4.9==== 59 pass

647006====4.9==== 64 pass

598906====4.9==== 59 pass

361846====4.9==== 36 pass

497831====4.9==== 49 pass

982732====4.9==== 98 pass

Xxxxxx ====4.9==== ?? pass

New shakal akra

4.9

Papu shah

03479499358

 


Posted By:-
papo shah

08-10-2017

06:45:31

Papu shah

Naam hi kafi hai.  

20000 se un-break

40000 TO 750

40000 ka close cross 750 main

close nahi lag rha.

Check here

196424=====9===== 75 pass

614211=====1===== 94 pass

271731=====7===== 54 pass

559700=====5===== 67 pass

203769=====0===== 78 pass

390241=====9===== 41 pass

491067=====9===== 74 pass

073183=====7===== 59 pass

101483=====0===== 25 pass

759282=====5===== 22 pass

308266=====0===== 19 pass

595531=====9===== 40 pass

323589=====2===== 84 pass

443946=====0===== 07 pass

323778=====2===== 86 pass

552176=====5===== 64 pass

628188=====2===== 43 pass

530290=====3===== 84 pass

210706=====1===== 27 pass

692795=====9===== 26 pass

705328=====0===== 19 pass

606670=====0===== 96 pass

879479=====7===== 85 pass

607963=====0===== 48 pass

143421=====4===== 50 pass

279684=====7===== 59 pass

865922=====6===== 10 pass

155006=====5===== 82 pass

495417=====9===== 27 pass

700780=====0===== 24 pass

869860=====6===== 82 pass

422601=====2===== 00 pass

900774=====0===== 52 pass

115557=====1===== 89 pass

695977=====9===== 36 pass

860502=====6===== 24 pass

651086=====5===== 97 pass

797878=====9===== 10 pass

305472=====0===== 41 pass

099528=====9===== 73 pass

489084=====8===== 23 pass

123552=====2===== 45 pass

216626=====1===== 06 pass

864157=====6===== 81 pass

484022=====8===== 35 pass

418846=====1===== 63 pass

371052=====7===== 09 pass

984518=====8===== 49 pass

571683=====7===== 13 pass

590822=====9===== 41 pass

268736=====6===== 91 pass

057951=====5===== 71 pass

058373=====5===== 12 pass

000570=====0===== 15 pass

370978=====7===== 62 pass

188024=====8===== 70 pass

495678=====9===== 85 pass

615846=====1===== 79 pass

247243=====4===== 40 pass

517642=====1===== 16 pass

946051=====4===== 91 pass

826837=====2===== 76 pass

510271=====1===== 96 pass

060692=====6===== 80 pass

190031=====9===== 32 pass

190460=====9===== 37 pass

656030=====5===== 38 pass

162569=====6===== 49 pass

035150=====3===== 05 pass

498138=====9===== 62 pass

267089=====6===== ?? pass

New close Band

6

Papu shah

03479499358