header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
papu shah

02-12-2017

23:54:39

Papu shah

Naam hi kafi hai.

Open band ki roteen check here.

1500 to 40,000

2000 se start

1500 ka 2nd draw ka center main

-1 karey jawab ka home cross

40000 ki 4th draw ko open band.

688436==== 2 ==== 55 pass

562584==== 6 ==== 07 pass

849951==== 3 ==== 59 pass

898895==== 2 ==== 55 pass

906624==== 0 ==== 69 pass

227112==== 1 ==== 60 pass

780515==== 4 ==== 15 pass

793392==== 7 ==== 42 pass

151747==== 5 ==== 86 pass

793319==== 7 ==== 09 psss

462486==== 6 ==== 86 pass

466063==== 0 ==== 98 pass

639187==== 3 ==== 05 pass

683308==== 7 ==== 18 pass

930079==== 4 ==== 51 pass

512421==== 6 ==== 06 pass

532148==== 6 ==== 16 pass

417651==== 1 ==== ?? pass

New open band

1

Papu shah

03479499358


Posted By:-
papu shah

02-12-2017

18:33:07

Papu shah

Naam hi kafi hai.

Open band ki roteen check here.

7500 to 40,000

2000 se start

7500 ka 2nd draw ka center main

-1 karey jawab ka home cross

40000 ki 4th draw ko open band.

902042==== 6 ==== 55 pass

725928==== 9 ==== 07 pass

973861==== 7 ==== 59 pass

085062==== 9 ==== 55 pass

318499==== 2 ==== 69 pass

856566==== 0 ==== 60 pass

703683==== 7 ==== 15 pass

662636==== 6 ==== 42 pass

106948==== 0 ==== 86 pass

507214==== 1 ==== 09 psss

858251==== 2 ==== 86 pass

130612==== 4 ==== 98 pass

017222==== 1 ==== 05 pass

243302==== 7 ==== 18 pass

187100==== 1 ==== 51 pass

544458==== 8 ==== 06 pass

363381==== 7 ==== 16 pass

880015==== 4 ==== ?? pass

New open band

4

Papu shah

03479499358


Posted By:-
papu shah

02-12-2017

08:25:39

Papu shah

Naam hi kafi hai.

40000 to 40000

 2000 se un-break close

40000 ke saal ke 4th draws ka

4th figure agaley saal 4th draws

ke ander close lagta hai.

jo ke ab tak nahi aya.

close

1964=6142=2717=5597=4277= 07 pass

2037=3902=4910=0731=7201= 30 pass

1014=7592=3082=5955=4225=32.55pp

3235=4439=3273=5521=5931=21.69pp

6281=5302=2107=6927=1277= 87 pass

7053=6066=8794=6079=3649= 86 pass

1434=2796=8659=1550=1290= 42 pass

4954=7007=8698=4226=4786= 86 pass

9007=1155=6959=8605=7595= 09 pass

6510=7978=3054=0995=0845= 48 pass

4890=1235=2166=8641=0561= 41 pass

4840=4188=3710=9845=0805= 05 pass

5716=5908=2687=0579=6879=37.18pp

0583=0005=3709=1880=3590= 49 pass

4956=6158=2472=5176=6826=82.06pp

9460=8268=5102=0606=0826= 16 pass

1900=1904=6560=1625=0405= ?? pass

New close

0.4.5

Papu shah

03479499358