header ads
Users Homepage Posting
Posted By:-
papu shah

30-11-2016

22:24:14

Papu shah

Naam hi kafi hai.

200 to 40000

jab bhi 200 main jama akra 5

lag jaey to 5th draw nichey

15 din pehley 40000 main

5.6.0.1

open to close.

953921====5601==== 20 pass

959859====5601==== 75 pass

141969====5601==== 14 pass

411830====5601==== 86 pass

681052====5601==== 86 pass

688689====5601==== 11 pass

055542====5601==== 86 pass

325156====5601==== 65 pass

055127====5601==== 12 pass

323713====5601==== 05 pass

058709====5601==== 51 pass

774407====5601==== 06 pass

771403====5601==== 19 pass

592635====5601==== ?? pass

New link

5.6.0.1

Vip F 6 akrey

Papu shah

 

03479499358Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Link  ki roteen check here.

9560==968078==8934== 87 pass

3885==001134==4590== 34 pass

0011==655937==4590== 89 pass

9865==288057==9045== 10 pass

0918==064234==4590== 91 pass

0624==314719==3489== 45 pass

4504==202242==4590== 96 pass

6389==841853==2378== 42 pass

8418==982732==2378== 32 pass

0606==720767==5601== ?? pass

New link

5.6.0.1

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

750 to 40,000

jab bhi 750 mein broker akrey

ka farq 1 lagey tu 40,000 mein

0516 open to close lag rha hai.  

256287====0516==== 75 pass

548378====0516==== 55 pass

195989====0516==== 59 pass

437687====0516==== 53 pass

486101====0516==== 14 pass

100754====0516==== 15 pass

714654====0516==== 05 pass

623756====0516==== 18 pass

852954====0516==== 61 pass

409087====0516==== 51 pass

982732====0516==== 06 pass

805734====0516==== 19 pass

381865====0516==== ?? pass

New link

0.5.1.6

GAME of THE POWER

jANOON HAI JEETNEY KA

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Link  ki roteen check here.

1500 To 40,000

443629====3489==== 19 pass

049434====9045==== 55 pass

743776====3489==== 49 pass

341747====1267==== 69 pass

782034====2378==== 21 pass

880675====0156==== 05 pass

380897====0156==== 51 pass

720767====0156==== ?? pass

New link

0.1.5.6

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

link ki roteen check here.

614211====0538==== 55 pass

390241====0538==== 07 pass

347580====0538==== 85 pass

443946====0538==== 55 pass

548015====0538==== 55 pass

227112====0538==== 34 pass

218251====0538==== 40 pass

359875====0538==== 09 pass

590822====0538==== 05 pass

000570====0538==== 18 pass

911372====0538==== 98 pass

363381====0538==== 02 pass

190431====0538==== ?? pass

New link

0.5.3.8

Vip F 6 akrey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Link  ki roteen check here.

15000 To 40,000

290364====3580==== 20 pass

870518====3580==== 07 pass

265420====3580==== 10 pass

855358====3580==== 59 pass

435395====3580==== 86 pass

830121====3580==== 37 pass

450492====3580==== 18 pass

420462====3580==== 51 pass

940031====3580==== 65 pass

065699====3580==== ?? pass

New link

3.5.8.0

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

40000 to 40000

2000 sy start

 4th pati ka open mein jama 1

karey or Un ke home 4th pati ko

jama ya link          

          link    jama

559700=5601==5601== 07 pass

073183=0156==0156== 59 pass

595531=5601==5601== 55 pass

552176=5601==5601== 69 pass

692795=6712==6712== 60 pass

607963=6712==6712== 15 pass

155006=1267==1267== 42 pass

422601=4590==4590== 86 pass

860502=8934==8934== 09 pass

099528=0156==0156== 86 pass

861457=8934==8934== 98 pass

984518=9045==9045== 05 pass

057951=0156==0156== 18 pass

188024=1267==1267== 51 pass

517642=5601==5601== 06 pass

060692=5601==5601== ?? pass

New link ya jama

5.6.0.1

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

 

 

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Link  ki roteen check here.

40,000 To 40,000

559700====0516==== 07 pass

073183====0516==== 59 pass

595531====0516==== 55 pass

552176====0516==== 69 pass

530290====0516==== 60 pass

099528====0516==== 86 pass

571683====0516==== 05 pass

590822====0516==== 00 pass

057951====0516==== 18 pass

000570====0516==== 61 pass

517642====0516==== 06 pass

510271====0516==== 65 pass

060692====0516==== ?? pass

New link

0.5.1.6

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

200 To 40,000

200 mein pishawar aay tu cross

40,000 mein open to close1.0.6.5

984540====1065==== 20 pass

193904====1065==== 10 pass

262069====1065==== 53 pass

946113====1065==== 86 pass

571928====1065==== 69 pass

819421====1065==== 86 pass

663354====1065==== 05 pass

105895====1065==== 06 pass

385257====1065==== ?? pass

New link

1.0.6.5

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

 

 Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Link  ki roteen check here.

1500 To 40,000

743776====3489==== 49 pass

738580====4590==== 59 pass

757243====2378==== 70 pass

780515====1267==== 27 pass

793392====2378==== 70 pass

793319====2378==== 79 pass

739342====4590==== 48 pass

782034====1267==== 21 pass

799571====2378==== 37 pass

749492====3489==== 19 pass

720767====5601==== ?? pass

New link

5.6.0.1

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Link  ki roteen check here.

40,000 To 40,000

559700====802==== 20 pass

530290====791==== 21 pass

606670====579==== 87 pass

700780====680==== 86 pass

869860====468==== 42 pass

000570====579==== 37 pass

190460====468==== 65 pass

656030====135==== ?? pass

New link

1.3.5

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

link ki roteen check here.

40,000 to 40,000

271731====4590==== 49 pass

308266====3489==== 32 pass

628188====7823==== 70 pass

143421====3489==== 49 pass

864157====3489==== 98 pass

058371====8934==== 49 pass

615846====1267==== 82 pass

060692====2378==== ?? pass

New link

2.3.7.8

Vip F 6 akrey

Papu shah

 

03479499358Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Link  ki roteen check here.

7500 To 40,000

085062====3489==== 44 pass

579684====3489==== 32 pass

001134====3489==== 69 pass

530753====3489==== 87 pass

557663====3489==== 86 pass

547345====3489==== 49 pass

098471====3489==== 42 pass

507214====3489==== 79 pass

047197====3489==== 98 pass

017222====3489==== 59 pass

560022====3489==== 18 pass

544458====3489==== 82 pass

027261====3489==== ?? pass

New link

3.4.8.9

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

40000 To 40000

2000 se start

559700====3580==== 07 pass

073183====3580==== 59 pass

595531====3580==== 55 pass

552176====2479==== 69 pass

692795====6813==== 60 pass

607963====6813==== 15 pass

155006====9146==== 42 pass

422601====9146==== 86 pass

860502====5702==== 09 pass

099528====9146==== 86 pass

864157====1368==== 98 pass

984518====3580==== 05 pass

057951====1368==== 18 pass

188024====9146==== 51 pass

517642====5702==== 06 pass

060692====5702==== ?? pass

New link

5.7.0.2

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

 

 

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Link  ki roteen check here.

2000 sy start

7500 to 1500  To 40,000

9527==0494==9045=== 55 pass

8184==2470==6712=== 07 pass

3197==7385==4590=== 59 pass

3398==3885==0156=== 55 pass

0011==3417==3489=== 69 pass

8943==3454==5601=== 60 pass

4129==9121==5601=== 15 pass

0984==9827==9045=== 42 pass

1611==3157==2378=== 86 pass

8652==8790==0156=== 09 pass

3197==3977==0156=== 86 pass

0471==9454==9045=== 98 pass

3406==8806==5601=== 05 pass

5600==6389==1267=== 18 pass

8418==4236==4590=== 51 pass

3267==4740==1267=== 06 pass

0272==7207==7823=== ?? pass

New link

7.8.2.3

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Link  ki roteen check here.

9560==968078==7612== 87 pass

3885==001134==5490== 34 pass

0011==655937==3287== 89 pass

9865==288057==6510== 10 pass

0918==062434==6501== 91 pass

0624==314719==4398== 45 pass

4504==202242==4398== 96 pass

6389==841853==4398== 42 pass

8418==982732==4398== 32 pass

0606==720767==7621== ?? pass

New link

7.6.2.1

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Link  ki roteen check here.

1500 To 40,000

3885==868265==2176== 62 pass

3417==757243==2176== 70 pass

3454==222468==4389== 14 pass

3480==982700==7621== 42 pass

3656==151747==7621== 11 pass

3517==315791==7621== 86 pass

3157==603131==1056== 65 pass

3977==428853==8732== 48 pass

3399==639187==1065== 59 pass

3193==638901==9843== 18 pass

3808==474026==0954== 06 pass

3483==720767==7621== ?? pass

New link

7.6.2.1

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

40000 To 40000

2000 se start

40,000 4th pati mein 4.9.5.0.

link ya jama.

559700====4950==== 07 pass

073183====4950==== 59 pass

595531====4950==== 55 pass

552176====4950==== 69 pass

692795====4950==== 60 pass

607963====4950==== 15 pass

155006====4950==== 42 pass

422601====4950==== 86 pass

860502====4950==== 09 pass

099528====4950==== 86 pass

864157====4950==== 98 pass

984518====4950==== 05 pass

057951====4950==== 18 pass

188024====4950==== 51 pass

517642====4950==== 06 pass

060692====4950==== ?? pass

New link ya jama

4.9.5.0

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

 

 Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Link  ki roteen check here.

363381====0123==== 53 pass

532148====6789==== 19 pass

190460====0123==== 71 pass

719296====2345==== 94 pass

940031====5678==== 37 pass

370297====8901==== 93 pass

936960====0123==== 34 pass

348344====4567==== 65 pass

656030====3456==== 38 pass

385257====5678==== 06 pass

065699====3456==== 38 pass

381865====0123==== 02 pass

027261====0123==== 72 pass

720767====3456==== ?? pass

New link

3.4.5.6

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Link  ki roteen check here.

7500 To 40,000

249442====4389==== 49 pass

579684====7621==== 32 pass

156070====5409==== 70 pass

547245====4398==== 49 pass

047197====4389==== 98 pass

793672====9843==== 49 pass

544458====4389==== 82 pass

027261====2176==== ?? pass

New link

2.1.7.6

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Link  ki roteen check here.

1500 To 40,000 To 40,000

4910==247068==2470== 07 pass

1550==946875==9468== 49 pass

6510==793319==7933== 79 pass

4890==462486==4624== 12 pass

4840==428853==4288== 48 pass

3710==945437==9454== 98 pass

1880==097759==0977== 49 pass

9460==512421==5124== 82 pass

1900==532148==5321== 19 pass

6560==720767==7207== ?? pass

New link

7.2.0

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Link  ki roteen check here.

750 To 40,000

367030====1.6==== 19 pass

361846====1.6==== 86 pass

359875====1.6==== 41 pass

326499====1.6==== 19 pass

370297====1.6==== 65 pass

371865====1.6==== ?? pass

New link

1.6

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

link ki roteen check here.

40,000 to 40,000

491067====2.4==== 32 pass

327378====5.7==== 70 pass

705238====4.6==== 49 pass

495417====6.8==== 98 pass

984518====7.9==== 49 pass

495678====8.0==== 82 pass

826837====0.2==== ?? pass

New link

0.2

Vip F 6 akrey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Link  ki roteen check here.

1500 To 40,000

743776====2479==== 49 pass

738580====2479==== 59 pass

757243====2479==== 70 pass

780515====2479==== 27 pass

793392====2479==== 70 pass

793319====2479==== 79 pass

739342====2479==== 48 pass

782034====2479==== 21 pass

799571====2479==== 37 pass

749492====2479==== 19 pass

720767====2479==== ?? pass

New link

2.4.7.9

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Link  ki roteen check here.

1500 To 40,000

6142==139206==2176== 27 pass

6281==906624==6510== 53 pass

6927==757243==2176== 70 pass

6066==234846==8732== 87 pass

6079==222468==4398== 14 pass

8659==912108==1065== 15 pass

8698==982700==7612== 42 pass

6959==315791==7621== 86 pass

8605==603131==1065== 65 pass

6510==793319==3287== 79 pass

8641==428853==8732== 48 pass

2687==880675==6510== 05 pass

6158==950330==3287== 24 pass

0606==748085==0954== 19 pass

6560==720767==7612== ?? pass

New link

7.6.1.2

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

 

03479499358Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Link  ki roteen check here.

7500 To 1500 to 40,000

7259==562584==8439=== 39 pass

5796==947873==7328=== 32 pass

4335==348093==9348=== 86 pass

5072==793319==1964=== 79 pass

0272==720767==6712=== ?? pass

New link

7.6.2.1

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

 


Posted By:-
papu shah

30-11-2016

22:06:26

Papu shah

Naam hi kafi hai.

40000 To 40000

2001 se start

40,000 ki 4th pati ka open se 1

kam or 1 zada or un ke home

4th pati ko jama.

073183===901456=== 59 pass

595531===456901=== 55 pass

552176===456901=== 69 pass

692795===567012=== 60 pass

607963===567012=== 15 pass

155006===012567=== 42 pass

422601===345890=== 86 pass

860502===789234=== 09 pass

099528===901456=== 86 pass

864157===789234=== 98 pass

984518===890345=== 05 pass

057951===901456=== 18 pass

188024===012567=== 51 pass

517642===456901=== 06 pass

060692===901456=== ?? pass

New jama

9.0.1.4.5.6

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

 

 Papu shah

Naam hi kafi hai.

40000 To 40000

40,000 ki 4th pati ka centre mein

jama +2+2 karey or un ke home

4thpati mein close centre ki jama

559700===913468=== 073 pass

073183===357802=== 595 pass

595531===579024=== 552 pass

552176===246791=== 692 pass

692795===246791=== 607pass

607963===791246=== 155 pass

155006===579024=== 422 pass

422601===246791=== 860 pass

860502===024579=== 099 pass

099528===913468=== 864 pass

864157===468913=== 984 pass

984518===468913=== 057 pass

057951===791246=== 188 pass

188024===802357=== 517 pass

517642===791246=== 060 pass

060692===024579=== ??? pass

New

close or centre ki jama

0.2.4.5.7.9

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

 Papu shah

Naam hi kafi hai.

40000 to 40000

 2000 se un-break close

close

1964=6142=2717=5597=4277= 07 pass

2037=3902=4910=0731=7201= 30 pass

1014=7592=3082=5955=4225=32.55pp

3235=4439=3273=5521=5931=21.69pp

6281=5302=2107=6927=1277= 87 pass

7053=6066=8794=6079=3649= 86 pass

1434=2796=8659=1550=1290= 42 pass

4954=7007=8698=4226=4786= 86 pass

9007=1155=6959=8605=7595= 09 pass

6510=7978=3054=0995=0845= 48 pass

4890=1235=2166=8641=0561= 41 pass

4840=4188=3710=9845=0805= 05 pass

5716=5908=2687=0579=6879=37.18pp

0583=0005=3709=1880=3590= 49 pass

4956=6158=2472=5176=6826=82.06pp

9460=8268=5102=0606=0826= ?? pass

New close

0.8.2.6

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

 Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Close ki roteen check here.

517642===46.13579=== 24 pass

249376===73.02468=== 67 pass

676836===37.02468=== 94 pass

946051===55.02468=== 00 pass

007251===55.02468=== 54 pass

544458===55.02468=== 82 pass

826837===37.02468=== 42 pass

420462===64.13579=== 17 pass

178967===64.13579=== 51 pass

510271===73.02468=== 96 pass

963920===28.13579=== 32 pass

326731===37.02468=== 06 pass

060692===91.02468=== 99 pass

997321===28.13579=== 77 pass

775785===82.13579=== 19 pass

190031===37.02468=== 48 pass

487795===91.02468=== 36 pass

363381===82.13579=== 19 pass

190460===64.13579=== 94 pass

940031===37.02468=== 93 pass

936960===64.13579=== 65 pass

656030===37.02468=== 06 pass

065699===91.02468=== 02 pass

027261===64.13579=== ?? pass

New Close

6.4

1.3.5.7.9

Vip F 6 akrey

Papu shah

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

40000 To 40000

Jama akra

115557====5==== 86 pass

123552====5==== 86 pass

190460====5==== ?? pass

New jama

5

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

 

 Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

akra  ki roteen check here.

40,000 To 40,000

0731==195989==5904== 59 pass

0955==236824==6813== 86 pass

0579==331333==1368== 18 pass

0583==319356==9348== 49 pass

0005==793672==3681== 61 pass

0606==385257==5207== ?? pass

New akra

5.2.0.7

52.50.57

25.20.27

05.02.07

75.70.72

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

40000 to 40000

 2000 se un-break close

 40,000 4th pati ka broker akrey

ko jama karey jama se +1+1

karey or un ke home 4th pati ko

Close.

559700=0+0==012567= 07 pass

073183=8+3==234789= 59 pass

595531=3+1==456901= 55 pass

552176=7+6==456901= 69 pass

692795=9+5==567012= 60 pass

607963=6+3==901456= 15 pass

155006=0+6==678123= 42 pass

422601=0+1==123678= 86 pass

860502=0+2==234789= 09 pass

099528=2+8==123678= 86 pass

864157=5+7==345890= 98 pass

984518=1+8==901456= 05 pass

057951=5+1==678123= 18 pass

188024=2+4==678123= 51 pass

517642=4+2==678123= 06 pass

060692=9+2==234789= ?? pass

New close

2.3.4.7.8.9

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

 

 Papu shah

Naam hi kafi hai.

1500 To 40000

Jama akra

247068====1560==== 59 pass

070001====1560==== 86 pass

348093====1560==== 69 pass

879023====1560==== 86 pass

782034====1560==== 37 pass

466063====1560==== 59 pass

256095====1560==== 37 pass

930079====1560==== 82 pass

474026====1560==== ?? pass

New jama

1.5.6.0

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

 Papu shah

Naam hi kafi hai.

7500 to 40000

7500 main open or 4th figure

same ay to next 40000 ka center

with home nichey center ay.

085062==323589==3.8== 443 pass

902933==530290==0.5== 210 pass

662636==495417==5.0== 700 pass

161112==695977==5.0== 860 pass

395317==000570==0.5== 370 pass

187100==495978==5.0== 615 pass

841853==247243==7.2== 517 pass

775785==060692==0.5== 190 pass

363381==190031==0.5== 190 pass

936960==656030==6.1== ??? pass

New center

6.1

Vip F 6 akrey

Papu shah

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

2000 se start

40,000 to 40,000

jab bhi 40,000 mein open or

center same lagey tu us ke

nichey shakal akra 3.8

lag rhi hai.

595531====348==== 32 pass

323589====348==== 44 pass

606670====348==== 87 pass

797878====348==== 30 pass

484022====348==== 41 pass

000570====348==== 37 pass

060692====348==== 19 pass

656030====348==== ?? pass

New shakal akra

3.8

GAME of THE POWER

jANOON HAI JEETNEY KA

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

1500 To 40000

Jama akra

070001====5==== 86 pass

879023====5==== 86 pass

474026====5==== ?? pass

New jama

5

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

 

 Papu shah

Naam hi kafi hai.

2000 se start

40,000 to 40,000

jab bhi 40,000 mein open 1

tu us ke 1 draw nichey shakal

akra 0.5 lag rhi hai.

196424====0.5==== 27 pass

101483====0.5==== 30 pass

143421====0.5==== 86 pass

155006====0.5==== 70 pass

115557====0.5==== 86 pass

123552====0.5==== 86 pass

188024====0.5==== 61 pass

190031====0.5==== 65 pass

190460====0.5==== ?? pass

New shakal akra

0.5

GAME of THE POWER

jANOON HAI JEETNEY KA

Papu shah

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

200 To 40000

Jama akra

055542=====5===== 86 pass

055127=====5===== 59 pass

058709=====5===== ?? pass

New jama

5

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

 

 Papu shah

Naam hi kafi hai.

15000 To 40000

Jama akra

069004=====5===== 86 pass

062434=====5===== 05 pass

065699=====5===== ?? pass

New jama

5

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

 Papu shah

Naam hi kafi hai.

40000 To 40000

Jama akra or link

559700====5.6==== 59 pass

595531====5.6==== 69 pass

692795====5.6==== 15 pass

155006====5.6==== 86 pass

860502====5.6==== 86 pass

864157====5.6==== 05 pass

057951====5.6==== 51 pass

517642====5.6==== ?? pass

New jama or link

5.6

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

 Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Close ki roteen check here.

1500 to 40,000

097759===901234=== 49 pass

930079===901234=== 61 pass

950330===012345=== 24 pass

423616===678901=== 51 pass

749492===234567=== 94 pass

512421===123456=== 82 pass

380897===789012=== 51 pass

474026===678901=== 06 pass

748085===567890=== 19 pass

532148===890123=== 19 pass

348344===456789=== 65 pass

720767===789012=== ?? pass

New Close

7.8.9.0.1.2

Vip F 6 akrey

Papu shah

03479499358


Posted By:-
papu shah

30-11-2016

21:59:37

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

open ki roteen check here.

1717===1306===0=== 04 pass

1264===1244===4=== 48 pass

1265===1578===7=== 70 pass

1900===1904===0=== ?? pass

New open

0

Vip F 6 akrey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Open ki roteen check here.

200 to 40000

953921====3.8==== 39 pass

193904====4.9==== 44 pass

930471====8.3==== 86 pass

127553====8.3==== 86 pass

359331====4.9==== 48 pass

421278====6.1==== 18 pass

105895====5.0==== ?? pass

New open

5.0

Vip F 6 akrey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Open ki roteen check here.

474026===91.02468=== 06 pass

060692===46.13579=== 59 pass

592635===64.13579=== 99 pass

997321===91.02468=== 80 pass

805734===64.13579=== 77 pass

775785===28.13579=== 74 pass

748085===28.13579=== 19 pass

190031===28.13579=== 29 pass

296944===46.13579=== 48 pass

487795===46.13579=== 32 pass

326499===46.13579=== 36 pass

363381===28.13579=== 53 pass

532148===46.13579=== 19 pass

190460===73.02468=== 71 pass

719296===46.13579=== 94 pass

940031===28.13579=== 37 pass

370297===46.13579=== 93 pass

936960===73.02468=== 34 pass

348344===46.13579=== 65 pass

656030===28.13579=== 38 pass

385257===55.02468=== 06 pass

065699===46.13579=== 38 pass

381865===73.02468=== 02 pass

027261===73.02468=== 72 pass

720767===73.02468=== ?? pass

New open

7.3

0.2.4.6.8

Vip F 6 akrey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Open ki roteen check here.

750 to 40,000

2000 sy start

752300===62.13579=== 55 pass

786880===73.02468=== 07 pass

256287===95.02468=== 59 pass

849918===51.02468=== 55 pass

437687===62.13579=== 69 pass

199338===17.02468=== 60 pass

503970===17.02468=== 15 pass

278416===95.02468=== 42 pass

526400===73.02468=== 86 pass

972785===06.13579=== 09 pass

236824===73.02468=== 86 pass

359875===62.13579=== 98 pass

136114===06.13579=== 05 pass

126541===62.13579=== 18 pass

852954===28.13579=== 51 pass

911372===73.02468=== 06 pass

326499===73.02468=== ?? pass

New open

7.3

0.2.4.6.8

Vip F 6 akrey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Open ki roteen check here.

805734===24.13579=== 77 pass

775785===24.13579=== 74 pass

748085===80.13579=== 19 pass

190031===02.13579=== 29 pass

296944===35.02468=== 48 pass

487795===02.13579=== 32 pass

326499===24.13579=== 36 pass

363381===02.13579=== 53 pass

532148===13.02468=== 19 pass

190460===46.13579=== 71 pass

719296===79.02468=== 94 pass

940031===02.13579=== 37 pass

370297===24.13579=== 93 pass

936960===35.02468=== 34 pass

348344===57.02468=== 65 pass

656030===68.13579=== 38 pass

385257===35.02468=== 06 pass

065699===13.02468=== 38 pass

381865===79.02468=== 02 pass

027261===57.02468=== 72 pass

720767===79.02468=== ?? pass

New open

7.9

0.2.4.6.8

Vip F 6 akrey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Open ki roteen check here.

15000 to 40000

288712====4590==== 49 pass

106965====3489==== 32 pass

132533====7823==== 70 pass

167648====4590==== 49 pass

106948====4590==== 98 pass

457470====8934==== 49 pass

007251====7823==== 82 pass

065699====0156==== ?? pass

New open

0.1.5.6

Vip F 6 akrey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Open ki roteen check here.

7500 to 40000

428853====0954==== 98 pass

339904====0954==== 05 pass

818127====7621==== 18 pass

097759====0954==== 51 pass

749492====5409==== 06 pass

748085====8732==== ?? pass

New open

8.7.3.2

Vip F 6 akrey

Papu shah

 

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

40,000 to 40,000

2000 se un-break Open

 40,000 4th pati ka broker akrey

ko nafi karey nafi se 2 kam 2

zada 4th pati ko open.

559700=0-0==802357= 07 pass

073183=8-3==357802= 59 pass

595531=3-1==024579= 55 pass

552176=7-6==913468= 69 pass

692795=9-5==246791= 60 pass

607963=6-3==135680= 15 pass

155006=0-6==468913= 42 pass

422601=0-1==913468= 86 pass

860502=0-2==024579= 09 pass

099528=2-8==468913= 86 pass

864157=5-7==024579= 98 pass

984518=1-8==579024= 05 pass

057951=5-1==246791= 18 pass

188024=2-4==024579= 51 pass

517642=4-2==024579= 06 pass

060692=9-2==579024= ?? pass

New open

5.7.9.0.2.4

GAME OF THE POWER

Power game ke liey call karey

Papu shah

03479499358

 

 Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

open ki roteen check here.

40,000 to 40,000

271731===456901=== 49 pass

308266===345890=== 32 pass

628188===789234=== 70 pass

143421===345890=== 49 pass

864157===345890=== 98 pass

058371===890345=== 49 pass

615846===123178=== 82 pass

060692===234789=== ?? pass

New open

2.3.4.7.8.9

Vip F 6 akrey

Papu shah

03479499358

Papu shah

Naam hi kafi hai.

First ki game banao na samajh

Main ay to hum se lo vip F 6

Akrey aj hi hasil karey.

Open ki roteen check here.

40,000 to 40,000

2000 sy start

1964==6142==456901== 55 pass

2037==3902==012567== 07 pass

1014==7592==567012== 59 pass

3235==4439==012567== 55 pass

6281==5302==012567== 69 pass

7053==6066==012567== 60 pass

1434==2796==012567== 15 pass

4954==7007==234789== 42 pass

9007==1155==789234== 86 pass

6510==7978==012567== 09 pass

4890==1235==234789== 86 pass

4840==4188==901567== 98 pass

5716==5908==901456== 05 pass

0583==0005==901567== 18 pass

4956==6158==123678== 51 pass

9460==8268==012567== 06 pass

1900==1904==901567== ?? pass

New open

9.0.1.4.5.6

Vip F 6 akrey

Papu shah

 

03479499358